Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

podział majątku po rozwodzie, prawnik rozwód

Czy podział majątku wspólnego jest możliwy już w wyroku rozwodowym? Czy konieczne jest zakładanie nowej sprawy? Co to jest majątek wspólny małżonków? Co to jest majątek osobisty męża lub żony? Co to jest rozdzielność majątkowa? Co to jest polubowny podział majątku? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszym artykule. Chcesz wiedzieć więcej? Masz zamiar się rozwieść lub jesteś w trakcie trwania sprawy rozwodowej? Zadzwoń: Kancelaria Adwokacka, adwokat rodzinny Legnica tel.: +48 76 720 83 73 lub Kancelaria Adwokacka Polkowice tel.: +48 505 632 888.

Rozwód a podział majątku wspólnego

Rozwód to definitywne zakończenie małżeństwa. Bardzo często jednak sprawy majątkowe pomiędzy byłymi małżonkami pozostają jednak nadal nieuregulowane. Mieszkanie, dom, działka, samochody, firma, kredyty, czy też konta bankowe pozostają wspólne. Art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umożliwia już w wyroku o rozwodzie podział majątku wspólnego, jeśli nie spowoduje to nadmiernej w postępowaniu zwłoki. Konieczne do tego jest również zgodne stanowisko stron. Sprawia to, że w praktyce do podziału wspólnego majątku w wyroku rozwodowym dochodzi niezmiernie rzadko. Najczęściej konieczne jest w tym celu założenie odrębnej sprawy.

Nasuwają się wówczas kolejne pytania. Co jest do tego potrzebne? Jak to zrobić? Jak długo potrwa proces sądowy? Co podlega podziałowi? Kancelaria Adwokacka (rozwód, podział majątku), adwokat Maciej Michalski, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w sprawach o podział majątku w Legnicy oraz w sprawach o podział majątku w Polkowicach będzie tu nieodzowną pomocą. Zadba o korzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie sprawy.

Co do kogo należy? Majątek wspólny i osobisty małżonków.

W instytucji małżeństwa zasadniczo możemy wyróżnić trzy typy majątków:

 • majątek wspólny,
 • majątek osobisty męża,
 • majątek osobisty żony.

Taki stan istnieje, jeżeli przed zawarciem małżeństwa nie zostanie zawarta umowa o rozdzielczości majątku u notariusza. Taką umowę można również zawrzeć w trakcie małżeństwa.

Majątek wspólny to przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez obojga małżonków lub jednego z nich. Są to w szczególności:

 • wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego i osobistego małżonków np. czynsz najmu lokalu, odsetki z lokat bankowych,
 • środki zgromadzone na rachunku pracowniczego lub otwartego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS,
 • nieruchomości np. dom, mieszkanie, działka,
 • ruchomości np. wyposażenie domu, samochód.

Udziały w majątku wspólnym co do zasady są równe. Jednakże art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach, gdy zaistniała duża dysproporcja w przyczynianiu się małżonków do powstania wspólnego majątku, żądanie podziału o nierównych udziałach.

Majątek osobisty małżonków to majątek zgromadzony przez każdego z nich przed ślubem. Do majątku osobistego męża lub żony zalicza się również darowiznę i spadek otrzymany w trakcie trwania małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Dopóki trwa wspólność ustawowa, nie można żądać podziału majątku. Po orzeczeniu rozwodu sam związek małżeński ustaje i zarazem obowiązująca w nim wspólność ustawowa. Jest wówczas możliwy podział majątku wspólnego. Jednakże w każdej chwili trwania małżeństwa istnieje możliwość ustanowienia u notariusza rozdzielności majątkowej. W takiej sytuacji ustawowa wspólność ustaje, a każdy z małżonków staje się właścicielem podzielonego wspólnego majątku w częściach ułamkowych. Domyślne po 1 równej części otrzymuje mąż i żona. Zatem od momentu zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej, każde z małżonków samodzielnie dysponuje swoją częścią majątku bez konieczności zgody współmałżonka. Po zaistnieniu takiej sytuacji można już dokonać podziału wspólnego majątku.

Jak podzielić wspólny majątek?

Po ustaniu wspólności ustawowej możemy majątek podzielić poprzez wyjście ze współwłasności. Podziału można dokonać u notariusza, jeśli istnieje zgodność co do niego współmałżonków lub w razie sporów sądownie.

Najczęściej stosowane sposoby wyjścia ze współwłasności to

 • przyporządkowanie każdemu ze współmałżonków konkretnej rzeczy, przez co staje się on jedynym właścicielem, np. mąż otrzymuje 2 samochody, żona mieszkanie,
 • jedno ze współmałżonków otrzymuje na wyłączną własność jakiś składnik majątku, przy czym jest zobowiązane spłacić drugiego, np. żona zostaje jedynym właścicielem domu, ale jest zobowiązana zapłacić połowę wartości mężowi,
 • kolejny sposób to sprzedaż przedmiotu i podział uzyskanej w ten sposób gotówki.

Polubowny podział majątku

Podziału majątku wspólnego można dokonać na drodze spornej w sądzie lub polubownej u notariusza. W tym drugim przypadku małżonkowie powinni wspólnie ustalić, co komu przypada. Notariusz sporządzi akt notarialny o rozdzielności majątkowej oraz umowę o podział majątku.

Polubowny podział majątku – gdzie może nastąpić?

 1. Jeśli w skład majątku nie wchodzą prawa, do których konieczny jest akt notarialny (np. dom, mieszkanie), to podziału można dokonać w Kancelarii Adwokackiej;
 2. Jeśli wymagany jest przy podziale akt notarialny, jak np. przy nieruchomościach, to podziału dokonujemy w formie umowy zawartej u notariusza;
 3. Przed sądem na mocy ugody:
  • w postępowaniu rozwodowym lub o separację,
  • w postępowaniu o podział majątku wspólnego,
  • w postępowaniu pojednawczym;
 4. Na mocy ugody zawartej przed Mediatorem.

W przypadku konieczności podziału majątku wspólnego warto skorzystać z pomocy doświadczonego w tego typu sprawach adwokata. Kancelaria Adwokacka Maciej Michalski, tel.: 603 121 704 (adwokat, rozwody, Legnica) oferuje kompleksową pomoc przy ustanowieniu rozdzielności majątkowej, w tym prowadząc sprawy rozwodowe.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000