Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Podziały majątku – Adwokat Legnica, Polkowice

W większości przypadków podział majątku przeprowadzany jest w postępowaniu sądowym po orzeczeniu rozwodu. Ma on na celu rozdysponowanie majątku, który został zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa. W sprawach o podział wspólnego majątku rola adwokata jest kluczowa. Bezpośrednio przekłada się na wartość majątku przyznanego danemu małżonkowi oraz zasądzonej spłaty na rzecz współmałżonka. Adwokat wnikliwie przeanalizuje każdą sprawę. Rozważy, czy jest możliwe wyłączenie części składników majątku spod podziału, gdyż tę część można uznać za wchodzącą w skład majątku osobistego Klienta. Adwokat rozliczy również nakłady na odrębny majątek współmałżonka, jak również zbada, czy istnieją przesłanki do nierównego podziału wspólnego majątku.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy i filią w Polkowicach posiada zarówno szeroką wiedzę z tej dziedziny prawa, jak również wieloletnie doświadczenie w sprawach o podziały majątku. Ponadto znając prawo, wiemy również, jak je w praktyce na rzecz klienta wykorzystać. Proponujemy rozwiązania niestandardowe, wykraczające w swych ramach poza zwykły podział majątku wspólnego, tak aby orzeczenie sądu uwzględniało rzeczywisty udział małżonków w gromadzeniu przez nich poszczególnych składników majątku.

Oferujemy kompleksową pomoc m.in zapewniając:

 • fachowe doradztwo w zakresie podziału majątku,
 • przygotowanie niezbędnych wniosków i pism procesowych,
 • reprezentowanie klienta przed sądem,
 • sporządzenie umowy o ustanowienie lub zniesienie rozdzielności majątkowej,
 • uczestnictwo w negocjacjach z drugą stroną i uzgodnienie wspólnego stanowiska stron.

Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią, klient zyskuje fachowe wsparcie adwokata doświadczonego w sprawach o podziały majątku. Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak przebiega proces podziału majątku oraz tych, którzy pragną ustanowić rozdzielność majątkową.

Kiedy ustaje ustawowa wspólność małżeńska?

Wraz z zawarciem małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje ustawowa wspólność małżeńska. Podział majątku nie jest możliwy w czasie jego trwania. Również żaden z małżonków nie może w tym czasie, rozporządzać samodzielnie udziałem, który mu w tym majątku przypadnie, po ustaniu wspólności majątkowej.

Ustawowa wspólność majątkowa ustaje w razie:

 • podpisania umowy majątkowi małżeńskiej, tzw intercyzy,
 • rozwiązania związku małżeńskiego poprzez orzeczenie przez sąd rozwodu,
 • sądowego orzeczenia separacji,
 • śmierci jednego lub obojga współmałżonków,
 • orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
 • ogłoszenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków.

Kiedy może nastąpić podział wspólnego majątku?

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy reprezentuje zazwyczaj klientów, gdy małżonkowie są:

 • w trakcie rozwodu lub w separacji,
 • po rozwodzie,
 • chcą ustanowić przed sądem rozdzielność majątkową.

Adwokat może przed sądem reprezentować klienta w sprawie o podział majątku dopiero po ustaniu wspólności majątkowej. Natomiast rozdzielczość majątkowa może być sądownie ustanowiona także w trakcie sprawy rozwodowej, gdy np. klientowi zależy na szybkim podziale majątku ze względu na planowane zaciągnięcie kredytu.

Wniosek o podział wspólnego majątku

Wniosek o podział majątku wspólnego składany jest do sądu rejonowego w miejscu położenia majątku. W praktyce jest to sąd właściwy dla miejscowości, gdzie ulokowana jest wspólna nieruchomość np. działka, dom, mieszkanie.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski oferuje pomoc w podziale majątku w poniższych sprawach:

 • ustalenie co wchodzi w skład majątku osobistego,
 • ustalenie co wchodzi w skład majątku wspólnego,
 • ustalenie treści księgi wieczystej,
 • rozliczenie kosztów utrzymania majątku wspólnego,
 • rozliczenie nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny,
 • rozliczenie długu jednego z małżonków spłaconego z majątku wspólnego,
 • rozliczanie konkubinatu,
 • rozliczenie nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z małżonków,
 • rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka,
 • podział majątku w naturze,
 • podział majątku poprzez rezygnację ze składnika majątkowego w zamian za spłatę,
 • podział majątku poprzez przyznanie własności wraz z zasądzeniem dopłat,
 • podział majątku wspólnego po śmierci jednego z małżonków,
 • podział majątku poprzez pozostawienie któregoś ze składników we współwłasności,
 • podział majątku poprzez sprzedaż składników majątku wspólnego,
 • zgodny podział majątku wspólnego,
 • ustalanie wartości majątku małżeńskiego,
 • ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego,
 • dopuszczenie do współposiadania składników majątku wspólnego,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej przed rozwodem,
 • egzekwowanie orzeczenia sądu w przedmiocie podziału majątku,
 • odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte w trakcie małżeństwa,
 • egzekwowanie dopłat i spłat po zakończeniu sprawy działowej,
 • eksmisja małżonka z nieruchomości przyznanej na własność drugiemu z małżonków.

Podział majątku – koszty

Podział majątku to nie tylko koszty związane z wynagrodzeniem adwokata. W przypadku postępowania sądowego o podział majątku opłata stała od wniosku wynosi 1000 zł w przypadkach spornych lub 300 złotych, jeśli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału.

Podziały majątku
Adwokat Legnica, Polkowice

W większości przypadków podział majątku przeprowadzany jest w postępowaniu sądowym po orzeczeniu rozwodu. Ma on na celu rozdysponowanie majątku, który został zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa. W sprawach o podział wspólnego majątku rola adwokata jest kluczowa. Bezpośrednio przekłada się na wartość majątku przyznanego danemu małżonkowi oraz zasądzonej spłaty na rzecz współmałżonka. Adwokat wnikliwie przeanalizuje każdą sprawę. Rozważy, czy jest możliwe wyłączenie części składników majątku spod podziału, gdyż tę część można uznać za wchodzącą w skład majątku osobistego Klienta. Adwokat rozliczy również nakłady na odrębny majątek współmałżonka, jak również zbada, czy istnieją przesłanki do nierównego podziału wspólnego majątku.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy i filią w Polkowicach posiada zarówno szeroką wiedzę z tej dziedziny prawa, jak również wieloletnie doświadczenie w sprawach o podziały majątku. Ponadto znając prawo, wiemy również, jak je w praktyce na rzecz klienta wykorzystać. Proponujemy rozwiązania niestandardowe, wykraczające w swych ramach poza zwykły podział majątku wspólnego, tak aby orzeczenie sądu uwzględniało rzeczywisty udział małżonków w gromadzeniu przez nich poszczególnych składników majątku.

Oferujemy kompleksową pomoc m.in zapewniając:

 • fachowe doradztwo w zakresie podziału majątku,
 • przygotowanie niezbędnych wniosków i pism procesowych,
 • reprezentowanie klienta przed sądem,
 • sporządzenie umowy o ustanowienie lub zniesienie rozdzielności majątkowej,
 • uczestnictwo w negocjacjach z drugą stroną i uzgodnienie wspólnego stanowiska stron.

Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią, klient zyskuje fachowe wsparcie adwokata doświadczonego w sprawach o podziały majątku. Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak przebiega proces podziału majątku oraz tych, którzy pragną ustanowić rozdzielność majątkową.

Kiedy ustaje ustawowa wspólność małżeńska?

Wraz z zawarciem małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje ustawowa wspólność małżeńska. Podział majątku nie jest możliwy w czasie jego trwania. Również żaden z małżonków nie może w tym czasie, rozporządzać samodzielnie udziałem, który mu w tym majątku przypadnie, po ustaniu wspólności majątkowej.

Ustawowa wspólność majątkowa ustaje w razie:

 • podpisania umowy majątkowi małżeńskiej, tzw intercyzy,
 • rozwiązania związku małżeńskiego poprzez orzeczenie przez sąd rozwodu,
 • sądowego orzeczenia separacji,
 • śmierci jednego lub obojga współmałżonków,
 • orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
 • ogłoszenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków.

Kiedy może nastąpić podział wspólnego majątku?

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy reprezentuje zazwyczaj klientów, gdy małżonkowie są:

 • w trakcie rozwodu lub w separacji,
 • po rozwodzie,
 • chcą ustanowić przed sądem rozdzielność majątkową.

Adwokat może przed sądem reprezentować klienta w sprawie o podział majątku dopiero po ustaniu wspólności majątkowej. Natomiast rozdzielczość majątkowa może być sądownie ustanowiona także w trakcie sprawy rozwodowej, gdy np. klientowi zależy na szybkim podziale majątku ze względu na planowane zaciągnięcie kredytu.

Wniosek o podział wspólnego majątku

Wniosek o podział majątku wspólnego składany jest do sądu rejonowego w miejscu położenia majątku. W praktyce jest to sąd właściwy dla miejscowości, gdzie ulokowana jest wspólna nieruchomość np. działka, dom, mieszkanie.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski oferuje pomoc w podziale majątku w poniższych sprawach:

 • ustalenie co wchodzi w skład majątku osobistego,
 • ustalenie co wchodzi w skład majątku wspólnego,
 • ustalenie treści księgi wieczystej,
 • rozliczenie kosztów utrzymania majątku wspólnego,
 • rozliczenie nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny,
 • rozliczenie długu jednego z małżonków spłaconego z majątku wspólnego,
 • rozliczanie konkubinatu,
 • rozliczenie nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z małżonków,
 • rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka,
 • podział majątku w naturze,
 • podział majątku poprzez rezygnację ze składnika majątkowego w zamian za spłatę,
 • podział majątku poprzez przyznanie własności wraz z zasądzeniem dopłat,
 • podział majątku wspólnego po śmierci jednego z małżonków,
 • podział majątku poprzez pozostawienie któregoś ze składników we współwłasności,
 • podział majątku poprzez sprzedaż składników majątku wspólnego,
 • zgodny podział majątku wspólnego,
 • ustalanie wartości majątku małżeńskiego,
 • ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego,
 • dopuszczenie do współposiadania składników majątku wspólnego,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej przed rozwodem,
 • egzekwowanie orzeczenia sądu w przedmiocie podziału majątku,
 • odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte w trakcie małżeństwa,
 • egzekwowanie dopłat i spłat po zakończeniu sprawy działowej,
 • eksmisja małżonka z nieruchomości przyznanej na własność drugiemu z małżonków.

Podział majątku – koszty

Podział majątku to nie tylko koszty związane z wynagrodzeniem adwokata. W przypadku postępowania sądowego o podział majątku opłata stała od wniosku wynosi 1000 zł w przypadkach spornych lub 300 złotych, jeśli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000