Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

wpis blogowy

Adwokat do spraw karnych, Polkowice

Kancelaria Adwokacka w Polkowicach prowadzi wszelkiego rodzaju sprawy karne . Adwokat Maciej Michalski to adwokat z wieloletnim doświadczenie w sprawach karnych przed sądami w Polkowicach. Ogromna wiedza prawnicza pozwala na skuteczną obronę oskarżonego i zapobiega nieraz przed tymczasowym aresztowaniem. Warto skorzystać!

Nowelizacja KPK 2019 – Kodeksu Postępowania Karnego

W dn. 5 października 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Głównym celem zmian w ustawie jest usprawnienie dotychczasowej procedury karnej. Procedowanie spraw karnych dzięki zmianom w ustawie ma być przyspieszone. Regulacje procesowe dostosowane do najnowszych wyzwań technologicznych. Również zmiany w prawie karnym eliminują błędy legislacyjne w ustawie.

Najważniejsze zmiany – nowelizacja KPK 2019

Wprowadzone zmiany legislacyjne w 2019 r. obejmują niektóre artykuły Kodeksu postępowania karnego, przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksu karnego wykonawczego.

Wyroki – uzasadnienie sporządzane na formularzu

Na urzędowych formularzach, zgodnie z art. 99a KPK, są sporządzane uzasadnienia wyroków sądu. Wzór i sposób ich wypełniania został ustalony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. U. poz. 2349). W polskiej procedurze karnej jest to swoiste novum. Jest ono stosowane przy uzasadnieniach wyroków wydanych przez sądy pierwszej instancji (również wyroków łącznych i nakazowych). Również sądy odwoławcze i wyroki w sprawie o wznowienie postępowania powinny być uzasadnione na formularzach.

Nowelizacja KPK 2019 zakłada, że jednolite formularze ułatwią organom procesowym kontrolę zaskarżonych postanowień, natomiast podmiotom uprawnionym ułatwią sporządzanie środków zaskarżenia.

Oddalenie wniosków dowodowych

Zmiany w KPK 2019 objęły również zakres oddalenia wniosków dowodowych, które zostały zgłoszone po terminie. Dodano w art. 170 KPK punkt 6 § 1. Stanowi on, że nie można oddalić wniosku dowodowego na podstawie art. 170 § 1 pkt 5 lub 6, jeśli okoliczność mająca zostać udowodniona, jest decydująca w ustaleniu, czy czyn jest zabroniony i stanowi przestępstwo, czy czyn został popełniony w warunkach recydywy lub czy istnieją przesłanki do orzeczenia pobytu w zakładzie psychiatrycznym.

Oddalenia wniosków dowodowych

Kolejna zmiana w KPK 2019 dotyczy umorzenia postępowania w wyniku niestawiennictwa pokrzywdzonego oraz jego pełnomocnika. Przed nowelizacją umorzenie było jedynie możliwe w sprawach z oskarżenia prywatnego. Po dodaniu art 57 § 1a KPK i zmianach, umorzenie postępowania jest możliwe również w sprawach wniesionych z oskarżenia publicznego bez udziału prokuratora. Brak stawiennictwa na rozprawie głównej oskarżyciela posiłkowego lub jego pełnomocnika jest równoznaczny z odstąpieniem od oskarżenia.

Zmiany dotyczące przesłuchania pokrzywdzonych

Brak konieczności przesłuchania każdego z pokrzywdzonych w charakterze świadka, to dość istotna zmiana przeprowadzona w nowelizacji KPK w postępowaniu przygotowawczym. Nowy art. 315a KPK stanowi, że można od takiego przesłuchania odstąpić, jeżeli przeprowadzenie tej czynności nie jest niezbędna do dokonania faktycznych ustaleń. Niemniej strona nie jest tym samym pozbawiona swoich uprawnień, gdyż może zażądać takiego przesłuchania i w myśl przepisu, pokrzywdzony powinien wówczas zostać w takim charakterze przesłuchany. Nie może to jednak doprowadzić do przewlekłości przesłuchania.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000