Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

koniec wspolnosci majatkowej malzonkow

Kancelaria Adwokacka, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704 – adwokat rodzinny Legnica, Kancelaria Adwokacka Polkowice

Z momentem zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa małżonków (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przez jednego lub oboje małżonków w czasie trwania małżeństwa. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową to osobisty majątek każdego współmałżonka.

Składniki wspólnego majątku małżonków

W skład majątku wspólnego małżonków (wspólność ustawowa) wchodzi:

 • wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody uzyskiwane z majątku wspólnego, a także z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późniejszymi. zmianami.).

Wspólność majątkowa małżonków jest zasadą i może zostać ona ograniczona lub rozszerzona poprzez majątkową umowę małżeńską.

Co nie wchodzi w skład majątku wspólnego?

Majątek wspólny nie można rozszerzyć na:

 • przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, darowizny lub zapisu;
 • prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 • wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

Ustawowa wspólność majątkowa ustaje z chwilą:

 • śmierci jednego z małżonków,
 • rozwodu,
 • oznaczoną w wyroku ustanawiającym przymusową rozdzielność majątkową,
 • ustanowienia umownego ustroju majątkowego.

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

Z ważnych powodów sąd może ustanowić przymusową rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Powodem, dla którego sąd jest zobowiązany to zrobić, jest:

 • ogłoszenie upadłości jednego z małżonków bądź orzeczenie separacji małżonków,
 • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków.

Nie jest to lista zamknięta. Sąd ocenia indywidualnie każdą sprawę i za ważny powód może uznać również coś innego np.:

 • trwonienie wspólnego majątku przez jednego ze współmałżonków,
 • jeden z małżonków zaniedbuje obowiązki względem rodziny,
 • nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego,
 • ulega nałogom,
 • w sposób zawiniony przez siebie marnotrawi majątek wspólny.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa może wnieść każdy z małżonków oraz wierzyciel jednego z małżonków z tytułem wykonawczym. Musi on jednak uprawdopodobnić, że podział majątku wspólnego, pozwoli na zaspokojenie wierzytelności.

Wniosek o sądowy podział majątku wspólnego

Taki wniosek może zostać złożony już w pozwie rozwodowym. Sąd z urzędu ma obowiązek ustalić wartość majątku i jego składniki, dlatego nie jest związany wskazanymi w tym wniosku składnikami majątkowymi i ich wartością. Sąd może jednak odstąpić od czynności związanych z ustaleniem wartości i składu majątku, jeżeli małżonkowie są co to tego zgodni. Jeśli podział majątku na sprawie rozwodowej może spowodować nadmierną zwłokę, to sąd odmówi dokonania podziału. Wówczas konieczne jest wszczęcie odrębnego postępowania o podział wspólnego majątku. Nie ma możliwości prawnych przeprowadzania dodatkowych postępowań w przyszłości odnośnie przedmiotów majątkowych, które nie zostały uwzględnione we wniosku oraz nie zostały zgłoszone do momentu zakończenia postępowania. W tym sensie postanowienie sądu jest ostateczne.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Udziały małżonków w majątku wspólnym są równe co do zasady i wynoszą po 50 procent. Niemniej zgodnie z art. 43 § 2 KRO każdy z małżonków może żądać z ważnych powodów ustalenia udziałów w stopniu, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku np. po 70% i 30%. Sąd ocenia w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, ale także dodatkowo bierze pod uwagę wkład pracy małżonka w wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego.

Jeśli małżonek poniósł wydatki i nakłady ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, to może przy podziale majątku wspólnego żądać zwrotu. Nie mogą być to jednak wydatki, które służyły zaspokojeniu potrzeb rodziny. W sytuacji odwrotnej, tj. wówczas, gdy małżonek poczynił wydatki i nakłady z majątku wspólnego na swój majątek osobisty, to powinien je zwrócić.

Jeśli masz wątpliwości i pytania to chętnie służymy pomocą. Kancelaria Adwokacka Maciej Michalski, tel.: 603 121 704 (prawnik Polkowice i Legnica) oferuje kompleksową pomoc w sprawach o podział majątku oraz w sprawach rozwodowych.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000