Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Prawo spadkowe – adwokat Legnica, Polkowice

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego, które reguluje sposób przejścia praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy na spadkobierców, dziedziczenie i status prawny spadkobierców, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, sposoby rozdysponowania majątku na wypadek śmierci i inne kwestie związane z dziedziczeniem.

Prawo spadkowe jest dość skomplikowaną gałęzią prawa. Nieraz może nastręczać wiele trudności prawidłowe ustalenie uprawnionego kręgu spadkobierców, czy też poprawne wyliczenie udziałów bądź wyliczenie żądań przy dziale spadku.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach przychodzi tutaj z pomocą. Uzyskacie Państwo u nas rzetelną i kompletną pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych ze spadkobraniem. Służymy swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem przy załatwianiu wszelkich formalności mających związek ze sprawami spadkowymi. Podejmujemy się również prowadzenia spraw spadkowych, pełniąc funkcję pełnomocnika i reprezentując Państwa interes podczas postępowań sądowych.

Wspieramy klientów zarówno w sporządzaniu umów, testamentów i porozumień, jak również pomagamy w uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia. Oferujemy także porady prawne z zakresu prawa spadkowego.

Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi m.in. sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • nieważność testamentu,
 • zachowek,
 • dotyczące roszczeń zapisobierców,
 • podważenie testamentu,
 • wydziedziczenie,
 • przyjęcie, odrzucenie spadku,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Spadek

Spadek – ogół praw i obowiązków majątkowych oraz cywilnoprawnych, które wraz z chwilą śmierci danej osoby przechodzą na jego następców w drodze dziedziczenia. Część praw i obowiązków wygasa samoistnie z chwilą śmierci bądź przechodzi na osoby niebędące spadkobiercami. Przedmiotem spadku są najczęściej nieruchomości, ruchomości, obligacje, aktywa, lokaty oraz prywatne rzeczy spadkodawcy.

Dziedziczenie ustawowe

Wraz ze śmiercią danej osoby wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. Mogą to być spadkobiercy ustawowi np. dzieci, małżonek bądź spadkobiercy testamentowi, czyli osoby wskazane przez zmarłego w testamencie i niekoniecznie muszą być to osoby spokrewnione ze zmarłym.

Stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku może nastąpić na podstawie ustawy lub testamentu. Nabycie spadku następuje z momentem śmierci spadkodawcy. Potwierdzić może to notariusz w formie aktu poświadczenia dziedziczenia lub sąd w drodze postępowania o nabycie spadku.

Opcja pierwsza nie dotyczy testamentu szczegółowego i w zasadzie jest możliwa wyłącznie dla spraw bezspornych. Obligatoryjne jest również stawiennictwo wszystkich spadkobierców u notariusza. Jest to sposób szybszy, ale też zarazem droższy.

Natomiast w sprawach bardziej skomplikowanych i spornych bądź braku wiedzy na temat dokładnego kręgu spadkobierców, koniecznie jest odpowiednie postanowienie sądu o nabyciu spadku.

Dział spadku

Akt notarialny potwierdzający dziedziczenie lub sądowne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma na celu prawne potwierdzenie osób wchodzących do grona spadkobierców, a także określa ich udział w spadku. Natomiast dział spadku znosi wspólność spadkowego majątku i zarazem doprecyzowuje, jakie elementy majątku zmarłego zostaną odziedziczone przez konkretnych spadkobierców.

Dział spadku może zostać przeprowadzony w drodze umowy zawartej przez spadkobierców przed notariuszem lub w toku postępowania sądowego. Zaletą tej pierwszej metody jest szybkość procedury. Wadą jednak jest wysoki koszt w szczególności w sytuacjach, gdy majątek spadkowy stanowi znaczną wartość.

Dział spadku a umowa

Działu spadku w formie umowy polega na wspólnym i zgodnym oświadczeniu woli przez wszystkich spadkobierców. Brak zgody na taką umowę choćby jednego ze spadkobierców sprawi, że taka umowa będzie nieważna. Umowa ta powinna wykazać wszystkie elementy masy spadkowej: spis nieruchomości, ruchomości (np. biżuterię, samochody, sprzęt RTV i AGD), ilość środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwotę środków pieniężnych w gotówce, typ i rodzaj papierów wartościowych i in.

Dalej z kolei umowa o dziale spadku powinna zawierać szczegółowy zapis o podziale wyżej wymienionych elementów. Przykładowo: jeden ze spadkobierców otrzymuje nieruchomości, drugi natomiast uzyskuje prawo do wszystkich ruchomości i środków pieniężnych. Niejednokrotnie spadkodawca zostawia po sobie wyłącznie nieruchomość. Problemem jest wówczas podział masy spadkowej. Można go rozwiązać choćby w ten sposób, że jedna z dziedziczących osób przejmuje prawo do nieruchomości i dokonuje spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców. Innym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości i odpowiednio do udziału w spadku podział uzyskanej kwoty pomiędzy spadkobierców. Zasada swobody umów pozwala na dość elastyczny i swobodny podział majątku pomiędzy spadkobiercami.

Forma zawarcia umowy o dziale spadku może być dowolna. Przepisy prawa spadkowego tego nie regulują. Jednak ze względów praktycznych i dowodowych optymalna jest forma pisemna. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość. Obligatoryjnie wówczas umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Sądowy dział spadku

Dział spadku w postępowaniu sądowym można przeprowadzić zarówno dla spraw klarownych i bezspornych, jak również w sprawach budzących wątpliwości i w których spadkobiercy nie są w stanie dojść do żadnego porozumienia. Również w postępowaniu działowym sąd może rozstrzygnąć kwestię zniesienia współwłasności.

Podział masy spadkowej pozostaje w gestii sądu w przypadku, gdy spadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia. Jedna z zainteresowanych osób np. współspadkobierca, wierzyciel spadkobiercy, nabywca udziału spadku, winna wnieść do sądu rejonowego wniosek o wszczęcie postępowania działowego. Taki wniosek obligatoryjnie musi zawierać spis składników majątku, które mają zostać podzielone pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Również wnioskodawca powinien zaproponować podział majątku pomiędzy osoby uprawnione do spadku. Na wszczęcie postępowania działowego nie ma wyznaczonego konkretnego terminu.

Podczas postępowania działowego sąd określa zarówno skład, jak i wartość podlegającego podziałowi spadku. Skład spadku ustalany jest na moment otwarcia spadku, natomiast jego wartość ustalana jest według cen, które obowiązują w chwili orzekania o dziale. Ponadto samo ustalenie wartości spadku przez spadkobierców bądź wnioskodawcę nie jest dla sądu w żaden sposób wiążące. Co więcej, sąd ma obowiązek oszacować wartość spadku z urzędu.

W dalszej kolejności sąd decyduje o podziale spadku. Może mieć to miejsce na kilka rozmaitych sposobów. Pierwszy to tzw. podział fizyczny. Polega on na przyznaniu spadkobiercom poszczególnych przedmiotów odpowiednio do udziału w spadku. Jeśli jest niemożliwe podzielenie spadku w ten sposób, to sąd może zobowiązać poszczególnych spadkobierców do dokonania między sobą odpowiednich dopłat. 

Drugi sposób to nałożenie obowiązku spłaty pozostałych spadkobierców, po przyznaniu jednemu lub kilku z nich praw wchodzących w skład spadku.

Z kolei trzeci sposób polega na sprzedaży elementów spadku i podziale uzyskanej w ten sposób kwoty pomiędzy spadkobierców. Jest to tzw. podział cywilny.

Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku to dwa odrębne prawne określenia. Nie można ich stosować zamiennie.

Proces w kwestii nabycia spadku lub działu spadku można przeprowadzić w miarę szybko i bez komplikacji. Konieczna jednak do tego jest zgodna wola dziedziczenia i podziału spadku wśród wszystkich spadkobierców. Sprawę wówczas załatwia sporządzenie aktu notarialnego, który poświadczy dziedziczenie oraz sporządzenie umowy o dziale spadku.

Jednak, gdy spadkobiercy nie mogą osiągnąć konsensusu i jeżeli nawet jedna osoba z uprawnionych do dziedziczenia ma odrębne zdanie, to pozostaje jedynie droga sądowa. Proce taki może być burzliwy i trwać wiele miesięcy.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Do nabycia spadku dochodzi w chwili jego otwarcia tj. śmierci spadkodawcy. Spadkobierca od dnia dowiedzenia się o tym, że jest osobą uprawnioną do spadku, ma 6 miesięcy na złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Ma on do wyboru 3 możliwości:

 1. przyjmuje spadek wprost, co oznacza przyjęcie spadku wraz z ewentualnymi długami,
 2. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długi,
 3. odrzucenie spadku.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy wspólnie z klientem dokładnie analizuje całą sytuację finansową oraz kwestie związane z podatkami. Rzeczowo doradzamy i sugerujemy optymalne dla klienta rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu.

Prawo spadkowe – adwokat Legnica, Polkowice

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego, które reguluje sposób przejścia praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy na spadkobierców, dziedziczenie i status prawny spadkobierców, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, sposoby rozdysponowania majątku na wypadek śmierci i inne kwestie związane z dziedziczeniem.

Prawo spadkowe jest dość skomplikowaną gałęzią prawa. Nieraz może nastręczać wiele trudności prawidłowe ustalenie uprawnionego kręgu spadkobierców, czy też poprawne wyliczenie udziałów bądź wyliczenie żądań przy dziale spadku.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach przychodzi tutaj z pomocą. Uzyskacie Państwo u nas rzetelną i kompletną pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych ze spadkobraniem. Służymy swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem przy załatwianiu wszelkich formalności mających związek ze sprawami spadkowymi. Podejmujemy się również prowadzenia spraw spadkowych, pełniąc funkcję pełnomocnika i reprezentując Państwa interes podczas postępowań sądowych.

Wspieramy klientów zarówno w sporządzaniu umów, testamentów i porozumień, jak również pomagamy w uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia. Oferujemy także porady prawne z zakresu prawa spadkowego.

Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi m.in. sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • nieważność testamentu,
 • zachowek,
 • dotyczące roszczeń zapisobierców,
 • podważenie testamentu,
 • wydziedziczenie,
 • przyjęcie, odrzucenie spadku,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Spadek

Spadek – ogół praw i obowiązków majątkowych oraz cywilnoprawnych, które wraz z chwilą śmierci danej osoby przechodzą na jego następców w drodze dziedziczenia. Część praw i obowiązków wygasa samoistnie z chwilą śmierci bądź przechodzi na osoby niebędące spadkobiercami. Przedmiotem spadku są najczęściej nieruchomości, ruchomości, obligacje, aktywa, lokaty oraz prywatne rzeczy spadkodawcy.

Dziedziczenie ustawowe

Wraz ze śmiercią danej osoby wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. Mogą to być spadkobiercy ustawowi np. dzieci, małżonek bądź spadkobiercy testamentowi, czyli osoby wskazane przez zmarłego w testamencie i niekoniecznie muszą być to osoby spokrewnione ze zmarłym.

Stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku może nastąpić na podstawie ustawy lub testamentu. Nabycie spadku następuje z momentem śmierci spadkodawcy. Potwierdzić może to notariusz w formie aktu poświadczenia dziedziczenia lub sąd w drodze postępowania o nabycie spadku.

Opcja pierwsza nie dotyczy testamentu szczegółowego i w zasadzie jest możliwa wyłącznie dla spraw bezspornych. Obligatoryjne jest również stawiennictwo wszystkich spadkobierców u notariusza. Jest to sposób szybszy, ale też zarazem droższy.

Natomiast w sprawach bardziej skomplikowanych i spornych bądź braku wiedzy na temat dokładnego kręgu spadkobierców, koniecznie jest odpowiednie postanowienie sądu o nabyciu spadku.

Dział spadku

Akt notarialny potwierdzający dziedziczenie lub sądowne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma na celu prawne potwierdzenie osób wchodzących do grona spadkobierców, a także określa ich udział w spadku. Natomiast dział spadku znosi wspólność spadkowego majątku i zarazem doprecyzowuje, jakie elementy majątku zmarłego zostaną odziedziczone przez konkretnych spadkobierców.

Dział spadku może zostać przeprowadzony w drodze umowy zawartej przez spadkobierców przed notariuszem lub w toku postępowania sądowego. Zaletą tej pierwszej metody jest szybkość procedury. Wadą jednak jest wysoki koszt w szczególności w sytuacjach, gdy majątek spadkowy stanowi znaczną wartość.

Dział spadku a umowa

Działu spadku w formie umowy polega na wspólnym i zgodnym oświadczeniu woli przez wszystkich spadkobierców. Brak zgody na taką umowę choćby jednego ze spadkobierców sprawi, że taka umowa będzie nieważna. Umowa ta powinna wykazać wszystkie elementy masy spadkowej: spis nieruchomości, ruchomości (np. biżuterię, samochody, sprzęt RTV i AGD), ilość środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwotę środków pieniężnych w gotówce, typ i rodzaj papierów wartościowych i in.

Dalej z kolei umowa o dziale spadku powinna zawierać szczegółowy zapis o podziale wyżej wymienionych elementów. Przykładowo: jeden ze spadkobierców otrzymuje nieruchomości, drugi natomiast uzyskuje prawo do wszystkich ruchomości i środków pieniężnych. Niejednokrotnie spadkodawca zostawia po sobie wyłącznie nieruchomość. Problemem jest wówczas podział masy spadkowej. Można go rozwiązać choćby w ten sposób, że jedna z dziedziczących osób przejmuje prawo do nieruchomości i dokonuje spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców. Innym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości i odpowiednio do udziału w spadku podział uzyskanej kwoty pomiędzy spadkobierców. Zasada swobody umów pozwala na dość elastyczny i swobodny podział majątku pomiędzy spadkobiercami.

Forma zawarcia umowy o dziale spadku może być dowolna. Przepisy prawa spadkowego tego nie regulują. Jednak ze względów praktycznych i dowodowych optymalna jest forma pisemna. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość. Obligatoryjnie wówczas umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Sądowy dział spadku

Dział spadku w postępowaniu sądowym można przeprowadzić zarówno dla spraw klarownych i bezspornych, jak również w sprawach budzących wątpliwości i w których spadkobiercy nie są w stanie dojść do żadnego porozumienia. Również w postępowaniu działowym sąd może rozstrzygnąć kwestię zniesienia współwłasności.

Podział masy spadkowej pozostaje w gestii sądu w przypadku, gdy spadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia. Jedna z zainteresowanych osób np. współspadkobierca, wierzyciel spadkobiercy, nabywca udziału spadku, winna wnieść do sądu rejonowego wniosek o wszczęcie postępowania działowego. Taki wniosek obligatoryjnie musi zawierać spis składników majątku, które mają zostać podzielone pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Również wnioskodawca powinien zaproponować podział majątku pomiędzy osoby uprawnione do spadku. Na wszczęcie postępowania działowego nie ma wyznaczonego konkretnego terminu.

Podczas postępowania działowego sąd określa zarówno skład, jak i wartość podlegającego podziałowi spadku. Skład spadku ustalany jest na moment otwarcia spadku, natomiast jego wartość ustalana jest według cen, które obowiązują w chwili orzekania o dziale. Ponadto samo ustalenie wartości spadku przez spadkobierców bądź wnioskodawcę nie jest dla sądu w żaden sposób wiążące. Co więcej, sąd ma obowiązek oszacować wartość spadku z urzędu.

W dalszej kolejności sąd decyduje o podziale spadku. Może mieć to miejsce na kilka rozmaitych sposobów. Pierwszy to tzw. podział fizyczny. Polega on na przyznaniu spadkobiercom poszczególnych przedmiotów odpowiednio do udziału w spadku. Jeśli jest niemożliwe podzielenie spadku w ten sposób, to sąd może zobowiązać poszczególnych spadkobierców do dokonania między sobą odpowiednich dopłat. 

Drugi sposób to nałożenie obowiązku spłaty pozostałych spadkobierców, po przyznaniu jednemu lub kilku z nich praw wchodzących w skład spadku.

Z kolei trzeci sposób polega na sprzedaży elementów spadku i podziale uzyskanej w ten sposób kwoty pomiędzy spadkobierców. Jest to tzw. podział cywilny.

Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku to dwa odrębne prawne określenia. Nie można ich stosować zamiennie.

Proces w kwestii nabycia spadku lub działu spadku można przeprowadzić w miarę szybko i bez komplikacji. Konieczna jednak do tego jest zgodna wola dziedziczenia i podziału spadku wśród wszystkich spadkobierców. Sprawę wówczas załatwia sporządzenie aktu notarialnego, który poświadczy dziedziczenie oraz sporządzenie umowy o dziale spadku.

Jednak, gdy spadkobiercy nie mogą osiągnąć konsensusu i jeżeli nawet jedna osoba z uprawnionych do dziedziczenia ma odrębne zdanie, to pozostaje jedynie droga sądowa. Proce taki może być burzliwy i trwać wiele miesięcy.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Do nabycia spadku dochodzi w chwili jego otwarcia tj. śmierci spadkodawcy. Spadkobierca od dnia dowiedzenia się o tym, że jest osobą uprawnioną do spadku, ma 6 miesięcy na złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Ma on do wyboru 3 możliwości:

 1. przyjmuje spadek wprost, co oznacza przyjęcie spadku wraz z ewentualnymi długami,
 2. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długi,
 3. odrzucenie spadku.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy wspólnie z klientem dokładnie analizuje całą sytuację finansową oraz kwestie związane z podatkami. Rzeczowo doradzamy i sugerujemy optymalne dla klienta rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000