Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Prawo pracy – adwokat Legnica, Polkowice

Prawo pracy jest jedną z gałęzi prawa. Obejmuje ogół norm i regulacji, które określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Do norm należą:

 • Kodeks pracy,
 • akty wykonawcze i inne ustawy,
 • układ zbiorowy pracy,
 • porozumienia zbiorowe, statuty i regulaminy określające prawa i obowiązki stosunku pracy.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, wyboru, mianowania lub powołania. Pracodawcą są wszystkie jednostki organizacyjne, także te bez osobowości prawne, które zatrudniają pracowników. Pracodawcą jest również osoba fizyczna, jeśli zatrudnia pracowników.

Umowa o dzieło i umowa zlecenia nie są umowami o pracę. Normy Kodeksu pracy nie mają tu zastosowania. Sprawy te reguluje Kodeks cywilny.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach oferuje porady prawne oraz fachową pomoc w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa pracy. Przygotowujemy wszelkie pisma przedprocesowe, jak i procesowe oraz opracowujemy opinie prawne. Reprezentujemy także przed sądami wszystkich instancji, organami państwowymi, w tym Państwową Inspekcją Pracy i ZUS, zarówno pracodawców, jak i pracowników. Bierzemy również udział w mediacjach i negocjacjach.
Świadczymy także usługi sporządzania i opiniowania umów o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej, to zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Prawo Pracy, sprawy pracownicze - adwokat prawa pracy Legnica

Spory pracownicze to jedne z najczęstszych spraw z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy.

Pracownik – prawo pracy

Stopień skomplikowania i obszerność przepisów dotyczących zatrudnienia oraz różnorodny ich sposób interpretacji przez sądy sprawia, że problematyka zatrudnienia to dość trudna dziedzina prawa. Nieznajomość specyfiki prawa pracy, procedury sądowej, orzecznictwa i przepisów szczegółowych może w sposób znaczny utrudnić dochodzenie swych uzasadnionych roszczeń. Pracownik będąc zazwyczaj słabszą stroną w sporze z pracodawcą, często nie jest w stanie samodzielnie w sposób skuteczny wyegzekwować swoje prawa.

Dlatego nieoceniona jest tutaj pomoc adwokata zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, jak i postępowania sądowego. Nasza Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy poprowadzi sprawę kompleksowo i w jak najlepszym interesie klienta. Korzystanie z usług adwokata wpływa też zazwyczaj na skrócenie czasu trwania sprawy. Adwokat dokładnie wie, kiedy i jakie w danym momencie podjąć czynności i kroki prawne tak, aby interes klienta został w pełni zabezpieczony.

Reprezentujemy pracowników zarówno na etapie przedsądowym (mediacje, negocjacje), jak również w trakcie postępowania sądowego.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa pracy w szczególności to:

 • przywrócenie do pracy,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie za niezgodne z przepisami zwolnienie z pracy,
 • odwołanie do sądu od wypowiedzenia o pracę,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • mobbing i naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • z zakresu kar porządkowych,
 • wypowiedzenie zmian w warunkach pracy i płacy,
 • odwołanie pracownika z urlopu,
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub rentę po zmarłym pracowniku,
 • odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy,
 • ochrona wynikająca z macierzyństwa i rodzicielstwa,
 • zapłata odprawy bądź nagrody jubileuszowej,
 • zapłata wynagrodzenia za nadgodziny,
 • zapłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • odwołania od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS, ZER MSWiA).

Pracodawca – prawo pracy

Prawo pracy to jeden z nieodzownych elementów działalności przedsiębiorcy. Znajomość aktualnych regulacji w tym obszarze ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zarządzania firmą. Niemniej nieoczywistość przepisów, częste ich zmiany, zróżnicowane orzecznictwo sądów sprawia, że jest to trudna problematyka. Rozmaite wątpliwości sprzyjają powstaniu konfliktów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zwiększa się ryzyko niekorzystnego wyniku kontroli przeprowadzonej w firmie u pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pacy.

Świadczona pomoc w zakresie prawa pracowniczego przez Kancelarię Adwokacką adwokat Maciej Michalski ma na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z zastosowaniem przepisów prawa pracy w bieżącej działalności firmy. Przygotowujemy dokumenty konieczne do prawidłowego funkcjonowania firmy pracodawcy oraz świadczymy usługi związane z egzekwowaniem praw i obowiązków pracowników.

W zakres usług naszej Kancelarii Adwokackiej w Legnicy wchodzi:

 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy,
 • reprezentowanie w sporach sądowych
 • doradztwo w zakresie form zatrudniania, sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • opracowywanie polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej,
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi,
 • doradztwo i reprezentowanie w sporach i negocjacjach ze związkami zawodowymi,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i indywidualnych,
 • doradztwo w kwestiach związanych z pracowniczą własnością intelektualną,
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących ZUS,
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych zatrudnionych.

Prawo pracy – adwokat Legnica, Polkowice

Prawo pracy jest jedną z gałęzi prawa. Obejmuje ogół norm i regulacji, które określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Do norm należą:

 • Kodeks pracy,
 • akty wykonawcze i inne ustawy,
 • układ zbiorowy pracy,
 • porozumienia zbiorowe, statuty i regulaminy określające prawa i obowiązki stosunku pracy.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, wyboru, mianowania lub powołania. Pracodawcą są wszystkie jednostki organizacyjne, także te bez osobowości prawne, które zatrudniają pracowników. Pracodawcą jest również osoba fizyczna, jeśli zatrudnia pracowników.

Umowa o dzieło i umowa zlecenia nie są umowami o pracę. Normy Kodeksu pracy nie mają tu zastosowania. Sprawy te reguluje Kodeks cywilny.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy i filią w Polkowicach oferuje porady prawne oraz fachową pomoc w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa pracy. Przygotowujemy wszelkie pisma przedprocesowe, jak i procesowe oraz opracowujemy opinie prawne. Reprezentujemy także przed sądami wszystkich instancji, organami państwowymi, w tym Państwową Inspekcją Pracy i ZUS, zarówno pracodawców, jak i pracowników. Bierzemy również udział w mediacjach i negocjacjach.
Świadczymy także usługi sporządzania i opiniowania umów o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej, to zapraszamy do kontaktu z adwokatem.

Prawo Pracy, sprawy pracownicze - adwokat prawa pracy Legnica

Spory pracownicze to jedne z najczęstszych spraw z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski z siedzibą w Legnicy.

Pracownik – prawo pracy

Stopień skomplikowania i obszerność przepisów dotyczących zatrudnienia oraz różnorodny ich sposób interpretacji przez sądy sprawia, że problematyka zatrudnienia to dość trudna dziedzina prawa. Nieznajomość specyfiki prawa pracy, procedury sądowej, orzecznictwa i przepisów szczegółowych może w sposób znaczny utrudnić dochodzenie swych uzasadnionych roszczeń. Pracownik będąc zazwyczaj słabszą stroną w sporze z pracodawcą, często nie jest w stanie samodzielnie w sposób skuteczny wyegzekwować swoje prawa.

Dlatego nieoceniona jest tutaj pomoc adwokata zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, jak i postępowania sądowego. Nasza Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy poprowadzi sprawę kompleksowo i w jak najlepszym interesie klienta. Korzystanie z usług adwokata wpływa też zazwyczaj na skrócenie czasu trwania sprawy. Adwokat dokładnie wie, kiedy i jakie w danym momencie podjąć czynności i kroki prawne tak, aby interes klienta został w pełni zabezpieczony.

Reprezentujemy pracowników zarówno na etapie przedsądowym (mediacje, negocjacje), jak również w trakcie postępowania sądowego.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa pracy w szczególności to:

 • przywrócenie do pracy,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie za niezgodne z przepisami zwolnienie z pracy,
 • odwołanie do sądu od wypowiedzenia o pracę,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • mobbing i naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • z zakresu kar porządkowych,
 • wypowiedzenie zmian w warunkach pracy i płacy,
 • odwołanie pracownika z urlopu,
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub rentę po zmarłym pracowniku,
 • odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy,
 • ochrona wynikająca z macierzyństwa i rodzicielstwa,
 • zapłata odprawy bądź nagrody jubileuszowej,
 • zapłata wynagrodzenia za nadgodziny,
 • zapłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • odwołania od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS, ZER MSWiA).

Pracodawca – prawo pracy

Prawo pracy to jeden z nieodzownych elementów działalności przedsiębiorcy. Znajomość aktualnych regulacji w tym obszarze ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zarządzania firmą. Niemniej nieoczywistość przepisów, częste ich zmiany, zróżnicowane orzecznictwo sądów sprawia, że jest to trudna problematyka. Rozmaite wątpliwości sprzyjają powstaniu konfliktów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zwiększa się ryzyko niekorzystnego wyniku kontroli przeprowadzonej w firmie u pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pacy.

Świadczona pomoc w zakresie prawa pracowniczego przez Kancelarię Adwokacką adwokat Maciej Michalski ma na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z zastosowaniem przepisów prawa pracy w bieżącej działalności firmy. Przygotowujemy dokumenty konieczne do prawidłowego funkcjonowania firmy pracodawcy oraz świadczymy usługi związane z egzekwowaniem praw i obowiązków pracowników.

W zakres usług naszej Kancelarii Adwokackiej w Legnicy wchodzi:

 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy,
 • reprezentowanie w sporach sądowych
 • doradztwo w zakresie form zatrudniania, sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • opracowywanie polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej,
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi,
 • doradztwo i reprezentowanie w sporach i negocjacjach ze związkami zawodowymi,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i indywidualnych,
 • doradztwo w kwestiach związanych z pracowniczą własnością intelektualną,
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących ZUS,
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych zatrudnionych.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000