Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka Polkowice, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704 – usługi prawnicze w Polkowicach, pomoc prawna Legnica.

Dla większości osób niezwiązanych z prawem pojęcie przestępstwa i wykroczenia jest zbliżone. W obu przypadkach został popełniony czyn zabroniony przez prawo. Jaka więc jest różnica? Kiedy jakieś działanie jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem?

Wykroczenie a przestępstwo – różnice

Kilka cech pozwala w łatwy sposób odróżnić przestępstwo od wykroczenia. Przede wszystkim oba te pojęcia regulują odrębne ustawy. Kodeks karny dotyczy przestępstw. Natomiast wykroczenia reguluje Kodeks wykroczeń. Nadto odmienna jest szkodliwość społeczna czynu. Przy wykroczeniach szkodliwość jest mniejsza.

Przykładem może być przestępstwo kradzieży uregulowane w art. 278 Kodeksu karnego. W przypadku kwoty nieprzekraczającej 500 zł jest to występek. Jeśli kwota jest wyższa, to już przestępstwo. W roku 2023 mają wejść przepisy, które tę granicę podwyższą do 800 zł.

W powyższych przykładach oba czyny cechuje odmienna szkodliwość społeczna i co za tym idzie wysokość grożących kar za ich dokonanie jest inna. Podlegają one również odrębnej regulacji prawnej. Przestępstwa są czynami zabronionymi, które podlegają znacznie surowszym karom niż wykroczenia. Warto nadmienić, że skazanie prawomocnym wyrokiem sądu jest odnotowywane w Krajowym Rejestrze Karnym.

Przedawnienie wykroczenia

Szczególnym rodzajem wykroczenia jest wykroczenie skarbowe. Kodeks karny skarbowy wskazuje, że jest nim uszczuplenie należności publicznoprawnej, jeśli nie przekracza ono 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w momencie, gdy zostało popełnione. Konsekwencją takiego wykroczenia jest kara grzywny oraz sąd może orzec przepadek przedmiotów lub ściągnięcie ich równowartości.

Wykroczenie a przestępstwo w ruchu drogowym

Złamanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym może być przestępstwem lub wykroczeniem. Jeśli nikt w zdarzeniu nie odniósł obrażeń, a jedynie ucierpiały pojazdy, to może być mowa jedynie o stłuczce pojazdów i o wykroczeniu. Gdy poszkodowany odniósł obrażenia trwające do 7 dni, to również jest to wykroczeniem. Natomiast w przypadku ciężkich obrażeń ciała i trwania ich dłużej niż 7 dni lub śmierci, to mówimy już o przestępstwie.

Przedawnienie wykroczenia następuje po roku. Jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, to karalność ustaje po upływie 2 lat od tego okresu. Jeśli orzeczona kara lub środek karny nie zostały wykonane, a upłynęło więcej niż 3 lata od chwili uprawomocnienia się wyroku, to ma miejsce przedawnienie.

Zarówno wykroczenia, jak i przestępstwa są czynami zabronionymi, których popełnienie grozi określonymi sankcjami. Obwiniony za wykroczenie bądź oskarżony o przestępstwo mają prawo do adwokata i obrony na każdym etapie postępowania.

Kary za wykroczenia

Wysokość kar określa Kodeks wykroczeń. Za popełnienie wykroczenia grozi kara nagany lub grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 tys. Kara może też łączyć się z ograniczeniem wolności na miesiąc lub 5-30 dni. Sąd może też ograniczyć się także do pouczenia bądź ostrzeżenia lub do zastosowania innego środka wychowawczego. Jest nim np. zapłata odszkodowania, naprawienie wyrządzonej szkody, zakaz prowadzenia pojazdów, przeproszenie, przepadek przedmiotów, publiczna informacja o orzeczeniu kary i inne określone przez ustawę środki.

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Kancelaria Adwokacka, adwokat Maciej Michalski prowadzi nie tylko sprawy karne, ale również te o wykroczenia. Sprawy o wykroczenia reguluje Kodeks wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zakres pomocy Kancelarii w sprawach o wykroczenia obejmuje m.in.:

  • porady prawne, np. ustalenie, czy czyn popełniony był przestępstwem, czy też wykroczeniem, sporządzenie opinii,

  • reprezentowanie i obrona interesów Klienta przed sądem lub innymi organami, na każdym etapie sprawy,

  • redagowanie rozmaitych pism sądowych, wniosków, zaskarżeń i wnoszenie ich do odpowiednich organów.

Kancelaria udziela pomocy prawnej zarówno osobom pokrzywdzonym, jak i obwinionym w rozmaitych sprawach o wykroczenie. Najczęściej są to drobne kradzieże, zakłócanie porządku publicznego, naruszenie przez pieszego przepisów ruchu drogowego oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzającej.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000