Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

wniosek o podzial majatku wspolnego

Kancelaria Adwokacka, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704 – podział majątku Legnica, podział majątku Polkowice

Majątek małżonków

W skład majątku małżonków wchodzą dwie odrębne części:

 • majątek wspólny,
 • majątek osobisty.

Zasadniczo podziałowi podlega jedynie majątek wspólny. Niemniej z majątku osobistego dokonuje się w niektórych sytuacjach rozliczeń. Ma to miejsce w szczególności wówczas, gdy małżonek poczynił wydatki z majątku osobistego na majątek wspólny, wyłączając z tych wydatków nakłady mające na celu zaspokojenie potrzeb rodziny. Również sąd dokonuje rozliczeń z majątku osobistego, gdy ma miejsce odwrotna sytuacja. Z majątku wspólnego zostały poniesione nakłady i wydatki na majątek osobisty współmałżonka, jeśli te nakłady nie przynosiły dochodu.

Majątek wspólny

Z mocy prawa majątek wspólny powstaje wraz z chwilą zawarcia małżeństwa, jeśli nie było okoliczności wyłączających taką możliwość np. umowa przedmałżeńska majątkowa, ubezwłasnowolnienie jednego z przyszłych małżonków. Przedmioty majątkowe i inne prawa majątkowe nabyte podczas trwania małżeństwa wspólnie lub przez jednego ze współmałżonków to majątek wspólny. Do majątku wspólnego wliczamy:

 • wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innych form działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochód z majątku wspólnego i osobistego każdego ze współmałżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Majątek osobisty małżonków

Art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że w skład majątku osobistego każdego małżonka wchodzą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Po rozwodzie majątek osobisty nie podlega podziałowi oprócz ww. wyjątków.

Sądowny podział majątku

Sądowny podział majątku wspólnego możliwy jest dopiero po rozwodzie. Niemniej sąd może dokonać takiego podziału już w wyroku orzekającym na żądanie jednego ze współmałżonków, jeśli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki. W praktyce powinno to oznaczać pełną zgodność małżonków odnośnie podziału. Podziału majątku wspólnego po rozwodzie można dokonać na 2 sposoby:

 • umowny podział majątku.
 • sądowy podział majątku.

Umowny podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podziału majątku wspólnego można dokonać u notariusza poprzez spisanie umowy. Warunkiem do tego jest dojście małżonków do porozumienia i pełnej zgody co do podziału. Nie jest wówczas konieczne zakładanie sprawy sądowej.

Sądowy podział majątku wspólnego po rozwodzie

W przypadku braku zgody między małżonkami, należy wystąpić do sądu o taki podział. Wniosek powinien być złożony do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku. Każde z małżonków może złożyć taki pozew. Wniosek o podział majątku wspólnego składa się zawsze do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku. Podstawowa opłata za złożenie takiego wniosku to 1000 zł. Jeśli strony dołączą do wniosku zgodny plan podziału, wówczas opłata może zostać zmniejszona do 300 zł.

Wniosek o podział majątku wspólnego – wzór

We wniosku o podział majątku wspólnego należy precyzyjnie określić poszczególne składniki majątku, które podlegają podziałowi, ich wartość oraz uzasadnienie. Załączamy również dowody prawa własności oraz określamy strony postępowania tj. uczestnika i wnioskodawcę. Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość, to dołączamy odpis z księgi wieczystej. W przypadku ruchomości przedstawiamy odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo własności np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, rachunki, faktury, paragony fiskalne, czy też umowę zakupu. W przypadku sporów pomiędzy byłymi małżonkami, warto poprzeć swoje żądania zeznaniami świadków. Do wniosku o podział majątku wspólnego należy dołączyć wyrok rozwodowy.

Kancelaria Adwokacka, adwokat Maciej Michalski

Pomoc prawna w Legnicy tel. 76 720 83 73 i Polkowicach tel. 505 632 888

Specjalnością Kancelarii jest prawo cywilne i prowadzenie sporów sądowych. Doradzamy, jak rozwiązać spory przy podziale majątku wspólnego, a w szczególności pomagamy przy:

 • negocjowaniu i przygotowaniu umowy o zgodny podział majątku wspólnego,
 • zaplanowaniu i przygotowaniu prowadzenia sądowego podziału majątku,
 • reprezentowaniu w postępowaniu sądowym dotyczącym podziału majątku.

Zapraszamy do kontaktu!

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000