Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

odpowiedzialnosc za długi podatkowe malzonka

Kancelaria Adwokacka, adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704 – adwokat rodzinny Legnica, kancelaria adwokacka Polkowice

Od 30 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia egzekucji z dorobkowego majątku małżonków. Osoba mająca zaległości podatkowe i pozostająca w związku małżeńskim, ryzykuje egzekucję nie tylko z majątku osobistego, ale również z majątku zgromadzonego wspólnie z małżonkiem. Rozwód, separacja, czy też intercyza nie zawsze uchroni nas przed odpowiedzialnością za niezapłacone podatki współmałżonka.

Wspólny majątek

Z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa. W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w trakcie trwania małżeństwa. W szczególności jest to wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego, z działalności gospodarczej i środków zgromadzonych na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Podatnik jest dłużnikiem podatkowym, czyli jest podmiotem zobligowanym do świadczeń podatkowych. Za podatki odpowiada on całym swoim majątkiem. Jeśli podatnik pozostaje w związku małżeńskim i posiada zaległości podatkowe, to musi się liczyć z zajęciem majątku wspólnego swojego i małżonka oraz majątku osobistego. Stanowi o tym art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej. Tak więc oboje małżonkowie ponoszą konsekwencje wynikające z niezapłaconych podatków przez jednego z małżonków.

Niemniej egzekucja nie może zostać przeprowadzona z majątku osobistego współmałżonka podatnika, czyli z:

  • przedmiotów majątkowych nabytych przed zawarciem małżeństwa;
  • przedmiotów majątkowych nabytych poprzez dziedziczenie, darowiznę lub zapis;
  • praw majątkowych wynikających ze wspólności łącznej, które podlegają odrębnym przepisom (udziały w spółce cywilnej);
  • przedmiotów majątkowych służących do osobistych potrzeb małżonka;
  • praw niezbywalnych przysługujących tylko jednej osobie;
  • przedmiotów uzyskanych tytułem odszkodowania za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  • przedmiotów majątkowych uzyskanych z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  • praw autorskich, praw twórcy i pokrewnych;
  • przedmiotów majątkowych nabytych w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Warto też nadmienić o zasadach podatku dochodowego od osób fizycznych dla małżonków wspólnie się rozliczających z urzędem skarbowym. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za zapłatę podatków, które wynikły ze wspólnego zeznania. Każde z małżonków ma obowiązek i prawo uregulować w całości podatek. Jeśli nie zostanie to zrobione, to urząd skarbowy może dochodzić spłaty części lub całości podatku od każdego z małżonków osobno lub od obojga łącznie.

Intercyza i rozwód

Między małżonkami z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa. Jednakże poprzez umowę można ustanowić rozdzielność majątkową. Taka umowa może zostać zawarta zarówno przed małżeństwem, jak i później w trakcie jego trwania. Jednak prawo nie działa wstecz i skutki takiej umowy nie mają zastosowania do zobowiązań podatkowych powstałych przed zawarciem tejże umowy.

Rozwód lub separacja nie uwalnia od odpowiedzialności za zaległości podatkowe współmałżonka powstałe w trakcie wspólności majątkowej. Osoba rozwiedziona bądź pozostająca w separacji może odpowiadać za zaległości podatkowe małżonka. Urząd skarbowy orzeka o tym w formie decyzji. Odpowiedzialność podatkowa małżonka za zobowiązania rozciąga się na cały jego majątek i domyślnie udziały we wspólnym majątku są równe, czyli wynoszą po 50 procent. Jednakże można z ważnych powodów żądać, aby ustalono udziały uwzględniając stopień, w jakim małżonkowie przyczynili się do powstania majątku wspólnego np. w proporcjach 60% i 40%. Brany jest przy tym pod uwagę także nakład pracy związany z wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Nadto małżonek pomimo pozostawania w separacji lub podpisania intercyzy, odpowiada za długi współmałżonka prowadzącego własną firmę, jeśli pomaga w jej prowadzenie i przy tym osiąga korzyści. Wówczas odpowiedzialność małżonka za zobowiązania podatkowe rozciąga się do wysokości uzyskanych korzyści.

W przypadku wątpliwości, pytań i spraw bardziej złożonych pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Adwokat Maciej Michalski tel.: 603 121 704

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000