Kancelaria Adwokacka - Adwokat Maciej Michalski - Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maciej Michalski 
Siedziba Legnica, Filia Polkowice

Slide background

Adwokat Legnica

Slide background

Adwokat Legnica

Adwokat – alimenty Legnica, Polkowice

Alimenty to świadczenie mające na celu dostarczenie środków utrzymania, osobom do tego ustawowo uprawnionym. Do świadczeń alimentacyjnych zobowiązani są co do zasady krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Dopiero w dalszej kolejności obowiązkiem alimentacyjnym można obciążyć dalszych krewnych z tym że krewni bliższego rzędu są zobowiązani przed krewnymi dalszego rzędu.
Istnieje również obowiązek alimentacyjny jednego małżonka wobec drugiego. Może on powstać po rozwodzie bądź po sądowym orzeczeniu separacji.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy i Polkowicach oferuje wszechstronną pomoc i porady prawne w sprawach o alimenty.

Alimenty a adwokat

Nasza Kancelaria Adwokacka ma wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę w sprawach o alimenty na dziecko, rodzica lub małżonka. Podejmujemy się również prowadzenia spraw związanych z podwyższeniem alimentów i wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego. Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w sprawach o alimenty.

Świadczony przez nas zakres usług m.in. obejmuje:

 • porady prawne w sprawach o alimenty,
 • sporządzenie pozwu o przyznanie alimentów,
 • negocjacje w sprawie ustalenia wysokości alimentów pomiędzy stronami,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawie o alimenty, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych,
 • zabezpieczenie należnych alimentów na czas trwania postępowania,
 • pozew o obniżenie alimentów,
 • pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny najczęściej w praktyce dotyczy rodziców względem dziecka. Trwa on do czasu, gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Po osiągnięciu przez dziecko 18 lat obowiązek alimentacyjny trwa nadal, jeśli dziecko nie będzie mogło nadal zaspokoić swoich podstawowych życiowych potrzeb ponieważ np. kontynuuje naukę. Jednakże rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem pełnoletniego dziecka w przypadku, gdy jest to nadmierne dla nich finansowe obciążenie, a dziecko nie dokłada starań, aby uzyskać możliwość samodzielnego się utrzymania.

Rodzic, który na stałe nie opiekuje się dzieckiem i z nim razem nie mieszka, może płacić kwotę wyższą potrzebną na utrzymanie potomstwa niż drugi rodzic. Wynika to z faktu, że rodzic wspólnie mieszkający z dzieckiem, w znacznie większym stopniu na co dzień zajmuje się wychowaniem potomstwa.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski pomaga po analizie ustalić kwotę alimentów w pełni uwzględniającą wysokość kosztów usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Skrupulatnie analizujemy możliwości majątkowe oraz zarobkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji. Dobieramy najlepsze rozwiązania, działając nieszablonowo, gdyż każda sytuacja jest inna. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw rodzinnych o alimenty, jesteśmy w stanie trafnie określić zakres materiału dowodowego. Umożliwia to osiągnięcie przed sądem w sposób maksymalny założonych celów finansowych na potrzeby dziecka.

Alimenty na małżonka

W trakcie trwania małżeństwa, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, istnieje obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka. Jednakże taki obowiązek w pewnych sytuacjach może zaistnieć również po sądowym orzeczeniu o rozwodzie i zakończeniu małżeństwa.

Nasza Kancelaria Adwokacka pomaga ustalić, czy istnieją podstawy do takiego żądania. Aby wszechstronnie przygotować się do sprawy, zapoznajemy się również z aktami sprawy rozwodowej i analizujemy obecną sytuację byłych małżonków. Jednakże żądanie w tym zakresie można złożyć także wcześniej, już w trakcie trwania procesu rozwodowego.

Kiedy można żądać alimentów na siebie od byłego małżonka?

Istnieją dwie takie sytuacje:

 1. niedostatek małżonka po rozwodzie,
 2. rozwód z wyłącznej winy małżonka.

Jeśli po rozwodzie jeden małżonków znalazł się w biedzie i niedostatku, to może on wystąpić do sądu z żądaniem alimentów od swojego byłego małżonka. Za osobę znajdującą się w niedostatku, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, uważa się taką osobę, która nie może własnymi siłami i staraniem zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, nie posiada własnych środków finansowych w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty, ani też dochodów z własnego majątku.

Druga sytuacja ma miejsce wówczas, gdy jeden z małżonków został uznany przez sąd wyłącznie za winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.
Przykładowo małżonek osiągający znacznie wyższe od drugiego dochody dopuścił się zdrady małżeńskiej i został przez sąd w wyroku rozwodowym uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Drugi małżonek może wówczas żądać przed sądem przyznania na siebie alimentów. Nie musi nawet znajdować się w niedostatku. Wystarczy, że rozwód spowodował, iż jego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu.

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

Z jednej strony wysokość alimentów zależna jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, z drugiej od możliwości zarobkowych oraz majątkowych zobowiązanego. Jeżeli okoliczności ulegają zmianie, to zarówno uprawniony do alimentów, jak i zobowiązany mogą żądać przed sądem ich zmiany.

Przy zmianie okoliczności może przed sądem się domagać:

 • uchylenia obowiązku alimentacyjnego, jeśli uprawniony do alimentów ma pełną możliwość samodzielnego utrzymania się,
 • uchylenia alimentów, gdy zobowiązany do ich płacenia wskutek zdarzeń losowych całkowicie utracił zdolność osiągania jakichkolwiek dochodów i nie posiada majątku,
 • podwyższenia alimentów, jeśli usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej uległy zmianie,
 • podwyższenia alimentów w sytuacji, gdy możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego uległy poprawie,
 • obniżenia alimentów, gdy potrzeby osoby uprawnionej uległy zmniejszeniu,
 • obniżenia alimentów, jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów ma znacznie mniejsze możliwości zarobkowe i majątkowe niż w chwili ich zasądzenia.

Sąd ustalając wysokość alimentów na dziecko, bierze pod uwagę jego aktualne potrzeby. Nie oznacza to automatycznie, że kwota zasądzonych alimentów przez kolejne przyszłe lata będzie wystarczająca, gdyż dziecko dorasta, rozwija się i jego potrzeby ulegają stałej zmianie. Również ceny towarów i usług nie są stałe i podlegają wahaniom.

Również osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, może domagać się zmniejszenia zasądzonej kwoty alimentów w sytuacji, gdy jej możliwości zarobkowe i majątkowe pogorszyły się np. utraciła ona pracę i nie jest możliwe znalezienie nowej.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski pomaga ustalić czy, zmiany jakie miały miejsce w życiu osobistym klienta oraz towarzysząca sytuacja finansowa daje podstawę do wytyczenia powództwa o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Rzetelnie i wnikliwie analizujemy konkretne potrzeby.
W razie wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Adwokat – alimenty
Legnica, Polkowice

Alimenty to świadczenie mające na celu dostarczenie środków utrzymania, osobom do tego ustawowo uprawnionym. Do świadczeń alimentacyjnych zobowiązani są co do zasady krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Dopiero w dalszej kolejności obowiązkiem alimentacyjnym można obciążyć dalszych krewnych z tym że krewni bliższego rzędu są zobowiązani przed krewnymi dalszego rzędu.
Istnieje również obowiązek alimentacyjny jednego małżonka wobec drugiego. Może on powstać po rozwodzie bądź po sądowym orzeczeniu separacji.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski w Legnicy i Polkowicach oferuje wszechstronną pomoc i porady prawne w sprawach o alimenty.

Alimenty a adwokat

Nasza Kancelaria Adwokacka ma wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę w sprawach o alimenty na dziecko, rodzica lub małżonka. Podejmujemy się również prowadzenia spraw związanych z podwyższeniem alimentów i wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego. Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w sprawach o alimenty.

Świadczony przez nas zakres usług m.in. obejmuje:

 • porady prawne w sprawach o alimenty,
 • sporządzenie pozwu o przyznanie alimentów,
 • negocjacje w sprawie ustalenia wysokości alimentów pomiędzy stronami,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawie o alimenty, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych,
 • zabezpieczenie należnych alimentów na czas trwania postępowania,
 • pozew o obniżenie alimentów,
 • pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny najczęściej w praktyce dotyczy rodziców względem dziecka. Trwa on do czasu, gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Po osiągnięciu przez dziecko 18 lat obowiązek alimentacyjny trwa nadal, jeśli dziecko nie będzie mogło nadal zaspokoić swoich podstawowych życiowych potrzeb ponieważ np. kontynuuje naukę. Jednakże rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem pełnoletniego dziecka w przypadku, gdy jest to nadmierne dla nich finansowe obciążenie, a dziecko nie dokłada starań, aby uzyskać możliwość samodzielnego się utrzymania.

Rodzic, który na stałe nie opiekuje się dzieckiem i z nim razem nie mieszka, może płacić kwotę wyższą potrzebną na utrzymanie potomstwa niż drugi rodzic. Wynika to z faktu, że rodzic wspólnie mieszkający z dzieckiem, w znacznie większym stopniu na co dzień zajmuje się wychowaniem potomstwa.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski pomaga po analizie ustalić kwotę alimentów w pełni uwzględniającą wysokość kosztów usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Skrupulatnie analizujemy możliwości majątkowe oraz zarobkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji. Dobieramy najlepsze rozwiązania, działając nieszablonowo, gdyż każda sytuacja jest inna. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw rodzinnych o alimenty, jesteśmy w stanie trafnie określić zakres materiału dowodowego. Umożliwia to osiągnięcie przed sądem w sposób maksymalny założonych celów finansowych na potrzeby dziecka.

Alimenty na małżonka

W trakcie trwania małżeństwa, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, istnieje obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka. Jednakże taki obowiązek w pewnych sytuacjach może zaistnieć również po sądowym orzeczeniu o rozwodzie i zakończeniu małżeństwa.

Nasza Kancelaria Adwokacka pomaga ustalić, czy istnieją podstawy do takiego żądania. Aby wszechstronnie przygotować się do sprawy, zapoznajemy się również z aktami sprawy rozwodowej i analizujemy obecną sytuację byłych małżonków. Jednakże żądanie w tym zakresie można złożyć także wcześniej, już w trakcie trwania procesu rozwodowego.

Kiedy można żądać alimentów na siebie od byłego małżonka?

Istnieją dwie takie sytuacje:

 1. niedostatek małżonka po rozwodzie,
 2. rozwód z wyłącznej winy małżonka.

Jeśli po rozwodzie jeden małżonków znalazł się w biedzie i niedostatku, to może on wystąpić do sądu z żądaniem alimentów od swojego byłego małżonka. Za osobę znajdującą się w niedostatku, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, uważa się taką osobę, która nie może własnymi siłami i staraniem zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, nie posiada własnych środków finansowych w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty, ani też dochodów z własnego majątku.

Druga sytuacja ma miejsce wówczas, gdy jeden z małżonków został uznany przez sąd wyłącznie za winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.
Przykładowo małżonek osiągający znacznie wyższe od drugiego dochody dopuścił się zdrady małżeńskiej i został przez sąd w wyroku rozwodowym uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Drugi małżonek może wówczas żądać przed sądem przyznania na siebie alimentów. Nie musi nawet znajdować się w niedostatku. Wystarczy, że rozwód spowodował, iż jego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu.

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

Z jednej strony wysokość alimentów zależna jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, z drugiej od możliwości zarobkowych oraz majątkowych zobowiązanego. Jeżeli okoliczności ulegają zmianie, to zarówno uprawniony do alimentów, jak i zobowiązany mogą żądać przed sądem ich zmiany.

Przy zmianie okoliczności może przed sądem się domagać:

 • uchylenia obowiązku alimentacyjnego, jeśli uprawniony do alimentów ma pełną możliwość samodzielnego utrzymania się,
 • uchylenia alimentów, gdy zobowiązany do ich płacenia wskutek zdarzeń losowych całkowicie utracił zdolność osiągania jakichkolwiek dochodów i nie posiada majątku,
 • podwyższenia alimentów, jeśli usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej uległy zmianie,
 • podwyższenia alimentów w sytuacji, gdy możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego uległy poprawie,
 • obniżenia alimentów, gdy potrzeby osoby uprawnionej uległy zmniejszeniu,
 • obniżenia alimentów, jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów ma znacznie mniejsze możliwości zarobkowe i majątkowe niż w chwili ich zasądzenia.

Sąd ustalając wysokość alimentów na dziecko, bierze pod uwagę jego aktualne potrzeby. Nie oznacza to automatycznie, że kwota zasądzonych alimentów przez kolejne przyszłe lata będzie wystarczająca, gdyż dziecko dorasta, rozwija się i jego potrzeby ulegają stałej zmianie. Również ceny towarów i usług nie są stałe i podlegają wahaniom.

Również osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, może domagać się zmniejszenia zasądzonej kwoty alimentów w sytuacji, gdy jej możliwości zarobkowe i majątkowe pogorszyły się np. utraciła ona pracę i nie jest możliwe znalezienie nowej.

Kancelaria Adwokacka adwokat Maciej Michalski pomaga ustalić czy, zmiany jakie miały miejsce w życiu osobistym klienta oraz towarzysząca sytuacja finansowa daje podstawę do wytyczenia powództwa o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Rzetelnie i wnikliwie analizujemy konkretne potrzeby.
W razie wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Kancelaria Adwokacka

logo adwokatura

adwokat Maciej Michalski

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

 

Siedziba:

ul. Mickiewicza 1A/9

59-220 Legnica

  +48 76 720 83 73

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 8.00 – 16.00

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Filia Polkowice:

ul. Gdańska 16/3

59-100 Polkowice

  +48 505 632 888

  +48 603 121 704

  kancelaria.adwokacka.michalski@gmail.com

Godziny urzędowania: Pn.- Pt.: 9.00 – 16.00

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083 | Nr rachunku bankowego: 05 1500 1504 1215 0004 6887 0000

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kancelaria Adwokacka w Legnicy adwokat Maciej Michalski

NIP: 695 136 1083
Nr rachunku bankowego:
05 1500 1504 1215 0004 6887 0000